เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
1
63.74
0.00
0.01
6.42
10.07%
2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
4
79.73
0.00
1.61
21.82
27.35%
3
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
1
0.06
0.00
0.03
0.02
31.03%
4
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
1
1.13
0.00
0.01
0.46
40.78%
5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1
1.58
0.00
0.00
0.69
43.68%
6
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
1
1.26
0.00
0.00
0.60
47.65%
7
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
2
29.50
0.00
0.10
14.46
49.00%
8
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1
3.02
0.00
0.07
1.50
49.62%
9
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
1
5.88
0.00
0.00
3.08
52.42%
10
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
6
2.51
0.00
0.00
1.37
54.58%
11
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
1
0.20
0.00
0.00
0.12
61.47%
12
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1
1.45
0.00
0.25
0.93
64.30%
13
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
2
2.11
0.00
0.17
1.37
65.04%
14
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
2
89.00
0.00
0.00
57.90
65.06%
15
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
3
6.52
0.00
0.12
4.33
66.48%
16
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
1
1.36
0.00
0.42
0.93
68.54%
17
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
2
17.25
0.00
0.03
12.02
69.71%
18
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี
1
2.64
0.00
0.14
1.85
70.00%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
4
10.87
0.00
0.18
7.85
72.21%
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3
7.93
0.00
0.00
5.77
72.82%
21
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)
1
0.99
0.00
0.18
0.75
75.21%
22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
6
9.85
0.00
0.00
7.44
75.53%
23
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
1
5.16
0.00
0.02
3.92
76.09%
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
6
15.57
0.00
0.13
11.97
76.88%
25
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
1
0.96
0.00
0.00
0.84
87.52%
26
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
1
27.09
0.00
0.00
23.80
87.86%
27
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1
9.33
0.00
0.00
8.42
90.17%
28
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
2
0.92
0.00
0.01
0.85
91.89%
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
6
13.49
0.00
0.34
12.44
92.21%
30
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
1
18.25
0.00
0.30
17.53
96.02%
31
สำนักชลประทานที่ 7
1
1.71
0.00
0.04
1.65
96.18%
32
กองบิน 21
1
4.87
0.00
0.00
4.86
99.81%
33
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
1
4.60
0.00
0.00
4.60
100.00%
34
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
35
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
2
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
36
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
37
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
38
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
39
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
40
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
76
441.07
0.00
4.15
243.10
55.11%
×