เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
1
2.80
0.00
2.80
0.00
0.00%
2
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2
20.29
0.00
17.29
2.80
13.77%
3
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
16
77.40
0.00
2.89
17.20
22.22%
4
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)
9
241.24
0.00
186.33
54.85
22.73%
5
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
3
77.44
0.00
39.59
20.05
25.89%
6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
1
22.53
0.00
8.90
6.01
26.67%
7
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
10
145.33
0.00
1.22
39.29
27.03%
8
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
2
9.19
0.00
2.11
2.58
28.11%
9
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
29
290.76
0.00
20.50
93.20
32.05%
10
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
1
13.88
0.00
9.16
4.72
34.00%
11
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
4
56.91
0.00
36.12
20.79
36.53%
12
เทศบาลนครอุบลราชธานี
2
26.91
0.00
1.73
10.17
37.80%
13
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
1
1.13
0.00
0.01
0.46
40.78%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
14
38.73
0.00
20.28
16.29
42.06%
15
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1
1.58
0.00
0.00
0.69
43.68%
16
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
1
1.26
0.00
0.00
0.60
47.65%
17
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
1
3.02
0.00
0.07
1.50
49.62%
18
เทศบาลเมืองเดชอุดม
3
13.92
0.00
1.58
6.95
49.94%
19
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
6
2.51
0.00
0.00
1.37
54.58%
20
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
2
19.32
0.00
7.46
11.47
59.36%
21
เทศบาลเมืองแจระแม
3
27.42
0.00
0.00
17.22
62.79%
22
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
3
5.40
0.00
1.76
3.41
63.19%
23
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
5
102.76
0.00
6.48
65.18
63.43%
24
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
2
2.11
0.00
0.17
1.37
65.04%
25
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2
115.70
0.00
37.06
78.64
67.96%
26
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
1
1.36
0.00
0.42
0.93
68.54%
27
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
2
17.25
0.00
0.03
12.02
69.71%
28
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
1
17.95
0.00
5.38
12.57
70.01%
29
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
2
33.58
0.00
10.04
23.53
70.05%
30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
186
56.69
0.00
13.51
42.47
74.92%
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
166
40.70
0.00
5.09
30.77
75.59%
32
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
1
5.16
0.00
0.02
3.92
76.09%
33
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7
70.13
0.00
15.18
54.95
78.35%
34
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
4
31.55
0.00
2.00
26.26
83.22%
35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
19
59.65
0.00
9.74
49.92
83.67%
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
44
15.31
0.00
0.00
12.90
84.25%
37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
83
40.67
0.00
1.61
35.23
86.62%
38
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี
6
6.42
0.00
0.14
5.63
87.68%
39
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
155
529.68
0.00
60.56
469.12
88.56%
40
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
1
6.98
0.00
0.78
6.20
88.82%
41
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
33.49
0.00
0.00
29.99
89.55%
42
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1
9.33
0.00
0.00
8.42
90.17%
43
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
3
1.23
0.00
0.00
1.15
93.67%
44
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
20
52.03
0.00
0.12
49.84
95.80%
45
สำนักชลประทานที่ 7
1
1.71
0.00
0.04
1.65
96.18%
46
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
4
2.21
0.00
0.01
2.13
96.59%
47
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
12
90.98
0.00
0.03
89.41
98.27%
48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
138
26.34
0.00
0.28
26.06
98.93%
49
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
3
13.25
0.00
0.08
13.17
99.40%
50
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
8
271.58
0.00
0.30
270.81
99.71%
51
กองบิน 21
3
20.17
0.00
0.00
20.16
99.95%
52
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5
58.67
0.00
0.00
58.67
99.99%
53
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3
41.28
0.00
0.00
41.28
100.00%
54
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
2
27.30
0.00
0.00
27.30
100.00%
55
โรงพยาบาลวารินชำราบ
1
6.82
0.00
0.00
6.82
100.00%
56
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
1
6.11
0.00
0.00
6.11
100.00%
57
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2
5.45
0.00
0.00
5.45
100.00%
58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
2
5.16
0.00
0.00
5.16
100.00%
59
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
1
4.73
0.00
0.00
4.73
100.00%
60
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
1
4.60
0.00
0.00
4.60
100.00%
61
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2
4.49
0.00
0.00
4.49
100.00%
62
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1
3.90
0.00
0.00
3.90
100.00%
63
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
1
2.76
0.00
0.00
2.76
100.00%
64
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
1
2.74
0.00
0.00
2.74
100.00%
65
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
2
1.29
0.00
0.00
1.29
100.00%
66
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
3
0.52
0.00
0.00
0.52
100.00%
67
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.23
0.00
0.00
0.23
100.00%
68
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
2
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
69
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
70
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
1
0.01
0.00
0.00
0.01
100.00%
71
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
รวม
1,030
2,951.25
0.00
528.86
1,952.35
66.15%
×