เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
1
2.80
0.00
2.80
0.00
0.00%
2
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2
20.29
0.00
17.29
2.80
13.77%
3
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
8
115.83
0.00
1.11
24.83
21.43%
4
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)
8
240.25
0.00
186.15
54.11
22.52%
5
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2
71.56
0.00
39.59
16.97
23.71%
6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
1
22.53
0.00
8.90
6.01
26.67%
7
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
2
9.19
0.00
2.11
2.58
28.11%
8
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
25
211.02
0.00
18.89
71.38
33.82%
9
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
1
13.88
0.00
9.16
4.72
34.00%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
11
30.80
0.00
20.28
10.52
34.15%
11
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
4
56.91
0.00
36.12
20.79
36.53%
12
เทศบาลนครอุบลราชธานี
2
26.91
0.00
1.73
10.17
37.80%
13
เทศบาลเมืองเดชอุดม
3
13.92
0.00
1.58
6.95
49.94%
14
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
3
13.76
0.00
6.48
7.28
52.91%
15
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
3
4.46
0.00
2.00
2.45
55.04%
16
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
2
4.44
0.00
1.76
2.57
57.94%
17
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1
17.87
0.00
7.21
10.54
58.96%
18
เทศบาลเมืองแจระแม
3
27.42
0.00
0.00
17.22
62.79%
19
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2
115.70
0.00
37.06
78.64
67.96%
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
180
43.19
0.00
13.16
30.03
69.52%
21
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
1
17.95
0.00
5.38
12.57
70.01%
22
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
1
33.53
0.00
10.02
23.51
70.12%
23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
162
29.83
0.00
4.91
22.91
76.81%
24
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7
70.13
0.00
15.18
54.95
78.35%
25
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
15
13.66
0.00
2.88
10.78
78.93%
26
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
18
59.63
0.00
9.74
49.90
83.67%
27
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
155
529.68
0.00
60.56
469.12
88.56%
28
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
1
6.98
0.00
0.78
6.20
88.82%
29
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
33.49
0.00
0.00
29.99
89.55%
30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
77
25.11
0.00
1.48
23.27
92.66%
31
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
12
90.98
0.00
0.03
89.41
98.27%
32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
138
26.34
0.00
0.28
26.06
98.93%
33
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
3
13.25
0.00
0.08
13.17
99.40%
34
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
7
253.33
0.00
0.00
253.28
99.98%
35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
38
5.46
0.00
0.00
5.46
99.99%
36
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5
58.67
0.00
0.00
58.67
99.99%
37
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
17
45.51
0.00
0.00
45.51
100.00%
38
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3
41.28
0.00
0.00
41.28
100.00%
39
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
2
27.30
0.00
0.00
27.30
100.00%
40
กองบิน 21
2
15.30
0.00
0.00
15.30
100.00%
41
โรงพยาบาลวารินชำราบ
1
6.82
0.00
0.00
6.82
100.00%
42
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
1
6.11
0.00
0.00
6.11
100.00%
43
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2
5.45
0.00
0.00
5.45
100.00%
44
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
2
5.16
0.00
0.00
5.16
100.00%
45
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
1
4.73
0.00
0.00
4.73
100.00%
46
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
2
4.49
0.00
0.00
4.49
100.00%
47
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1
3.90
0.00
0.00
3.90
100.00%
48
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี
5
3.79
0.00
0.00
3.79
100.00%
49
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
1
2.76
0.00
0.00
2.76
100.00%
50
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
1
2.74
0.00
0.00
2.74
100.00%
51
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
2
1.29
0.00
0.00
1.29
100.00%
52
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
2
1.28
0.00
0.00
1.28
100.00%
53
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
2
1.03
0.00
0.00
1.03
100.00%
54
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
2
0.50
0.00
0.00
0.50
100.00%
รวม
954
2,510.18
0.00
524.71
1,709.25
68.09%
×