งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ความคืบหน้าโครงการ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่บันทึกสถานะแล้ว 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
อปท
อำเภอ
สถานะโครงการ
ยังไม่ดำเนินการ
ร่าง TOR
ราคากลาง
ร่างประกาศ
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะ
ลงนามในสัญญา
อื่นๆ
รวม
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
1
ทต.นาเยีย
นาเยีย
30
8.91
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
30
8.91
2
ทต.ศรีเมืองใหม่
ศรีเมืองใหม่
7
6.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
7
6.30
3
ทต.สว่าง
สว่างวีระวงศ์
6
10.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
6
10.25
4
อบต.พรสวรรค์
เขมราฐ
5
6.96
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
6.96
5
อบต.เอือดใหญ่
เขมราฐ
5
4.82
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
4.82
6
ทต.โพธิ์ไทร
พิบูลมังสาหาร
4
5.86
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
5.86
7
อบต.บ้านไทย
เขื่องใน
3
20.09
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
20.09
8
ทต.บ้านด่านโขงเจียม
โขงเจียม
3
8.09
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
8.09
9
อบต.คำเจริญ
เขมราฐ
3
6.53
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
6.53
10
อบต.เหล่าแดง
ดอนมดแดง
3
3.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
3.00
11
อบต.โพนเมือง
เหล่าเสือโก้ก
3
2.67
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
2.67
12
อบต.ฝางคำ
เขมราฐ
3
1.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
1.50
13
อบต.แก้ง
เดชอุดม
3
1.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
1.50
14
อบต.นาดี
เขมราฐ
3
3.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
3.50
15
อบต.โนนสมบูรณ์
นาจะหลวย
3
6.60
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
6.60
16
ทต.เหล่าเสือโก้ก
เหล่าเสือโก้ก
2
17.06
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
17.06
17
ทต.เทพวงศา
เขมราฐ
2
7.77
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.77
18
ทต.ขี้เหล็ก
น้ำขุ่น
2
6.37
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.37
19
ทต.แสนสุข
วารินชำราบ
2
5.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.50
20
ทต.เขมราฐ
เขมราฐ
2
7.36
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.36
21
อบต.สร้างถ่อ
เขื่องใน
2
6.41
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.41
22
ทต.นาเรือง
เขมราฐ
2
5.62
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.62
23
อบต.ไผ่ใหญ่
ม่วงสามสิบ
2
5.47
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.47
24
อบต.หนองทันน้ำ
กุดข้าวปุ้น
2
12.96
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
12.96
25
อบต.หนองเหล่า
ม่วงสามสิบ
2
5.44
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.44
26
อบต.โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
2
4.14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.14
27
อบต.ท่าไห
เขื่องใน
2
4.90
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.90
28
ทต.หัวนา
เขมราฐ
2
5.08
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.08
29
อบต.ดอนจิก
พิบูลมังสาหาร
2
7.41
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.41
30
อบต.ระเว
พิบูลมังสาหาร
2
4.72
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.72
31
อบต.ตะบ่าย
ศรีเมืองใหม่
2
4.63
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.63
32
อบต.ข้าวปุ้น
กุดข้าวปุ้น
2
3.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.25
33
ทต.ตาเกา
น้ำขุ่น
2
5.21
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.21
34
ทต.หนองนกทา
เขมราฐ
2
2.79
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.79
35
อบต.ตบหู
เดชอุดม
2
6.47
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.47
36
ทต.กุดข้าวปุ้น
กุดข้าวปุ้น
2
3.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.01
37
อบต.ขี้เหล็ก
เขมราฐ
2
3.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.24
38
อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
ตระการพืชผล
2
2.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.33
39
อบต.นาแวง
เขมราฐ
2
4.23
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.23
40
อบต.โพธิ์ใหญ่
วารินชำราบ
2
4.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.19
41
ทต.โซง
น้ำยืน
2
3.57
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.57
42
อบต.สำโรง
โพธิ์ไทร
2
4.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.50
43
อบต.กุดลาด
เมืองอุบลราชธานี
2
6.48
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.48
44
อบต.บ้านแดง
ตระการพืชผล
2
4.62
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.62
45
อบต.ห้วยขะยุง
เขมราฐ
2
3.11
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.11
46
อบต.คำครั่ง
เขมราฐ
2
3.51
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.51
47
อบต.บอน
สำโรง
2
4.35
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.35
48
อบต.สระสมิง
วารินชำราบ
2
2.56
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.56
49
อบต.เซเป็ด
ตระการพืชผล
2
1.85
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.85
50
อบต.หนองสิม
เขมราฐ
2
3.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.33
51
อบต.หนามแท่ง
ศรีเมืองใหม่
2
2.72
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.72
52
อบต.ท่าเมือง
ดอนมดแดง
2
1.98
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.98
53
ทต.อุบล
เขมราฐ
2
1.88
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.88
54
ทต.คำขวาง
วารินชำราบ
2
1.99
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.99
55
ทต.อ่างศิลา
พิบูลมังสาหาร
2
1.85
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.85
56
อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม
เขมราฐ
2
1.14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.14
57
ทต.นาส่วง
เดชอุดม
2
2.35
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.35
58
อบต.ลาดควาย
ศรีเมืองใหม่
2
1.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.00
59
อบต.โนนโหนน
วารินชำราบ
2
1.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.00
60
อบต.เมืองเดช
เดชอุดม
2
1.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.00
61
อบต.หนองแสงใหญ่
เขมราฐ
2
1.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.00
62
อบต.หนองช้างใหญ่
ม่วงสามสิบ
2
1.44
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.44
63
อบต.ถ้ำแข้
ตระการพืชผล
2
0.98
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
0.98
64
อบต.ไหล่ทุ่ง
ตระการพืชผล
2
0.96
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
0.96
65
ทต.ขามป้อม
เขมราฐ
2
5.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.33
66
อบต.หนองไข่นก
ม่วงสามสิบ
2
2.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.19
67
อบต.ขามป้อม
สำโรง
1
9.99
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.99
68
อบต.โนนก่อ
สิรินธร
1
9.98
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.98
69
อบต.ช่องเม็ก
เขมราฐ
1
9.86
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.86
70
อบต.ท่าโพธิ์ศรี
เดชอุดม
1
9.62
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.62
71
อบต.นาตาล
นาตาล
1
9.55
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.55
72
อบต.โพนงาม
บุณฑริก
1
9.40
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.40
73
อบต.กุดยาลวน
ตระการพืชผล
1
9.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.24
74
อบต.เป้า
ตระการพืชผล
1
9.17
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.17
75
อบต.กุศกร
ตระการพืชผล
1
9.05
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.05
76
อบต.หนองขอน
เมืองอุบลราชธานี
1
9.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.02
77
ทต.ขามใหญ่
เมืองอุบลราชธานี
1
9.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.00
78
อบต.ยางใหญ่
น้ำยืน
1
8.70
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
8.70
79
อบต.แก่งโดม
สว่างวีระวงศ์
1
8.44
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
8.44
80
ทต.นาจาน
นาเยีย
1
8.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
8.19
81
ทต.คอแลน
บุณฑริก
1
8.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
8.02
82
อบต.โคกสะอาด
น้ำขุ่น
1
8.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
8.00
83
อบต.ท่าลาด
เขมราฐ
1
7.88
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.88
84
อบต.ชีทวน
เขื่องใน
1
7.51
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.51
85
ทต.สีวิเชียร
น้ำยืน
1
7.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.50
86
อบต.นาพิน
ตระการพืชผล
1
7.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.43
87
อบต.หัวดอน
เขื่องใน
1
7.40
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.40
88
อบต.ยางขี้นก
เขมราฐ
1
6.80
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.80
89
อบต.หนองกินเพล
วารินชำราบ
1
6.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.33
90
อบต.แก้งเหนือ
เขมราฐ
1
6.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.19
91
อบต.สะพือ
เขมราฐ
1
6.16
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.16
92
ทต.ภูจองนายอย
นาจะหลวย
1
5.97
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.97
93
ทต.บุ่งไหม
วารินชำราบ
1
5.88
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.88
94
ทต.น้ำยืน
น้ำยืน
1
5.88
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.88
95
อบต.โพนแพง
ม่วงสามสิบ
1
5.69
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.69
96
อบต.ยาง
น้ำยืน
1
5.66
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.66
97
อบต.โนนสวรรค์
นาจะหลวย
1
5.66
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.66
98
อบต.บ้านแขม
พิบูลมังสาหาร
1
5.65
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.65
99
อบต.คอนสาย
ตระการพืชผล
1
5.53
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.53
100
อบต.หนองเต่า
เขมราฐ
1
5.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.50
101
อบต.ตระการ
ตระการพืชผล
1
5.42
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.42
102
อบต.เก่าขาม
น้ำยืน
1
5.39
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.39
103
อบต.ทรายมูล
เขมราฐ
1
5.07
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.07
104
อบต.นาเลิง
ม่วงสามสิบ
1
4.99
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.99
105
อบต.โนนผึ้ง
วารินชำราบ
1
4.97
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.97
106
อบต.โคกจาน
ตระการพืชผล
1
4.94
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.94
107
อบต.คูเมือง
วารินชำราบ
1
4.90
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.90
108
อบต.ป่าโมง
เขมราฐ
1
4.80
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.80
109
อบต.ไร่ใต้
พิบูลมังสาหาร
1
4.79
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.79
110
อบต.พะลาน
นาตาล
1
4.78
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.78
111
อบต.บ้านแมด
บุณฑริก
1
4.72
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.72
112
อบต.ศรีสุข
เขื่องใน
1
4.61
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.61
113
อบต.นาห่อม
ทุ่งศรีอุดม
1
4.53
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.53
114
อบต.คันไร่
สิรินธร
1
4.41
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.41
115
อบต.โนนสวาง
กุดข้าวปุ้น
1
4.35
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.35
116
อบต.คำเขื่อนแก้ว
เขมราฐ
1
4.31
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.31
117
ทต.เมืองศรีไค
วารินชำราบ
1
4.28
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.28
118
อบต.เกษม
ตระการพืชผล
1
4.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.25
119
อบต.ไพบูลย์
น้ำขุ่น
1
4.22
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.22
120
อบต.นาคำ
ศรีเมืองใหม่
1
4.21
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.21
121
ทต.ท่าช้าง
สว่างวีระวงศ์
1
4.21
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.21
122
อบต.กาบิน
กุดข้าวปุ้น
1
4.21
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.21
123
อบต.บัวงาม
บุณฑริก
1
4.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.20
124
ทต.บุ่งมะแลง
สว่างวีระวงศ์
1
4.19
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.19
125
ทต.หนองผือ
เขมราฐ
1
4.11
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.11
126
อบต.โนนค้อ
บุณฑริก
1
4.06
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.06
127
ทต.กุดประทาย
เขมราฐ
1
4.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.03
128
อบต.นาสะไม
ตระการพืชผล
1
3.65
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.65
129
อบต.ม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
1
3.56
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.56
130
อบต.หนองอ้ม
ทุ่งศรีอุดม
1
3.49
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.49
131
อบต.โคกก่อง
เขมราฐ
1
3.44
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.44
132
อบต.ค้อน้อย
สำโรง
1
3.29
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.29
133
ทต.คำน้ำแซบ
วารินชำราบ
1
3.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.24
134
ทต.กุดชมภู
พิบูลมังสาหาร
1
3.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.24
135
อบต.เจียด
เขมราฐ
1
3.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.24
136
อบต.กลางใหญ่
เขื่องใน
1
3.12
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.12
137
อบต.ยางโยภาพ
เขมราฐ
1
3.12
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.12
138
อบต.กองโพน
นาตาล
1
3.04
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.04
139
ทต.นาจะหลวย
นาจะหลวย
1
2.97
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.97
140
อบต.แก่งเค็ง
กุดข้าวปุ้น
1
2.93
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.93
141
อบต.หนองบ่อ
เมืองอุบลราชธานี
1
2.80
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.80
142
ทต.ช่องเม็ก
สิรินธร
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
143
ทต.ปทุม
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
144
ทต.ห้วยเรือ
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
145
อบต.โนนรัง
เขื่องใน
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
146
อบต.ทุ่งเทิง
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
147
ทต.บุณฑริก
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
148
อบต.คำไฮใหญ่
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
149
อบต.โคกชำแระ
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
150
ทต.เขื่องใน
เขื่องใน
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
151
อบต.ธาตุน้อย
เขื่องใน
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
152
อบต.นาส่วง
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
153
อบต.บ้านตูม
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
154
อบต.หนองไฮ
เขมราฐ
1
2.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.50
155
ทต.โพนงาม
เดชอุดม
1
2.43
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.43
156
ทต.นาโพธิ์
บุณฑริก
1
2.42
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.42
157
อบต.คำหว้า
เขมราฐ
1
2.27
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.27
158
ทต.โพธิ์ศรี
พิบูลมังสาหาร
1
2.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.24
159
อบต.ตากแดด
เขมราฐ
1
2.16
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.16
160
อบต.พังเคน
นาตาล
1
2.14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
2.14
161
อบต.สหธาตุ
เขื่องใน
1
1.79
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.79
162
อบต.กลาง
เขมราฐ
1
1.58
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.58
163
อบต.บุ่งหวาย
วารินชำราบ
1
1.52
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.52
164
อบต.หนองบัวฮี
เขมราฐ
1
1.48
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.48
165
ทต.สำโรง
สำโรง
1
0.92
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.92
166
อบต.เตย
ม่วงสามสิบ
1
0.46
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.46
×