เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
3
8.67
0.00
6.56
75.63%
2
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
2
1.07
0.00
1.07
99.76%
3
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
3
2.65
0.00
2.65
99.84%
4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4
446.46
0.00
445.98
99.89%
5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
2
16.20
0.00
16.19
99.94%
6
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3
2.47
0.00
2.47
99.99%
7
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
2
507.19
0.00
507.19
100.00%
8
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
1
273.72
0.00
273.72
100.00%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
1
120.37
0.00
120.37
100.00%
10
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
3
98.65
0.00
98.65
100.00%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
1
87.19
0.00
87.19
100.00%
12
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
1
80.17
0.00
80.17
100.00%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
1
65.63
0.00
65.63
100.00%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
1
62.81
0.00
62.81
100.00%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
1
55.46
0.00
55.46
100.00%
16
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
4
44.68
0.00
44.68
100.00%
17
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
2
38.38
0.00
38.38
100.00%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
1
33.60
0.00
33.60
100.00%
19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
2
26.90
0.00
26.90
100.00%
20
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
2
17.97
0.00
17.97
100.00%
21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
2
13.66
0.00
13.66
100.00%
22
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
4
9.78
0.00
9.78
100.00%
23
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1
9.56
0.00
9.56
100.00%
24
โรงเรียนเดชอุดม
1
6.89
0.00
6.89
100.00%
25
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
1
5.99
0.00
5.99
100.00%
26
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี
2
5.93
0.00
5.93
100.00%
27
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
1
5.51
0.00
5.51
100.00%
28
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1
4.66
0.00
4.66
100.00%
29
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
1
4.57
0.00
4.57
100.00%
30
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
1
4.28
0.00
4.28
100.00%
31
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
1
4.16
0.00
4.16
100.00%
32
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
1
4.10
0.00
4.10
100.00%
33
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1
3.77
0.00
3.77
100.00%
34
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
1
3.63
0.00
3.63
100.00%
35
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
1
3.55
0.00
3.55
100.00%
36
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
1
2.42
0.00
2.42
100.00%
37
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
1
2.25
0.00
2.25
100.00%
38
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
1
2.24
0.00
2.24
100.00%
39
โรงเรียนวารินชำราบ
1
2.13
0.00
2.13
100.00%
40
โรงพยาบาลวารินชำราบ
3
1.92
0.00
1.92
100.00%
41
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
1
1.48
0.00
1.48
100.00%
42
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
1
1.45
0.00
1.45
100.00%
43
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
1
1.26
0.00
1.26
100.00%
44
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
1
1.04
0.00
1.04
100.00%
45
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
1
0.94
0.00
0.94
100.00%
46
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
1
0.88
0.00
0.88
100.00%
47
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.80
0.00
0.80
100.00%
48
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1
0.76
0.00
0.76
100.00%
49
ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี
2
0.66
0.00
0.66
100.00%
50
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
1
0.58
0.00
0.58
100.00%
51
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
1
0.40
0.00
0.40
100.00%
52
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
3
0.17
0.00
0.17
100.00%
53
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.15
0.00
0.15
100.00%
54
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
1
0.12
0.00
0.12
100.00%
รวม
84
2,101.92
0.00
2,099.30
99.87%
×