เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
3
8.67
0.00
6.56
75.63%
2
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
16
224.01
32.93
191.08
85.30%
3
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
3
68.48
0.00
62.15
90.76%
4
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
20
39.47
0.00
37.32
94.54%
5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
12
144.76
0.00
140.34
96.94%
6
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7
45.72
0.00
44.93
98.28%
7
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
10
24.45
0.00
24.26
99.22%
8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1130
692.09
1.99
689.59
99.64%
9
โรงพยาบาลวารินชำราบ
13
30.57
0.00
30.55
99.92%
10
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
16
34.29
0.00
34.29
100.00%
11
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
59
747.83
0.00
747.83
100.00%
12
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
13
544.31
0.00
544.31
100.00%
13
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
2
507.19
0.00
507.19
100.00%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
1
120.37
0.00
120.37
100.00%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
1
87.19
0.00
87.19
100.00%
16
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
2
80.72
0.00
80.72
100.00%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
1
65.63
0.00
65.63
100.00%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
1
62.81
0.00
62.81
100.00%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
1
55.46
0.00
55.46
100.00%
20
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
2
47.30
0.00
47.30
100.00%
21
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
5
45.71
0.00
45.71
100.00%
22
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
2
38.38
0.00
38.38
100.00%
23
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
3
36.75
0.00
36.75
100.00%
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
1
33.60
0.00
33.60
100.00%
25
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
2
17.97
0.00
17.97
100.00%
26
ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี
19
13.91
0.00
13.91
100.00%
27
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
2
13.66
0.00
13.66
100.00%
28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
4
9.78
0.00
9.78
100.00%
29
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
1
9.56
0.00
9.56
100.00%
30
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
5
7.91
0.00
7.91
100.00%
31
โรงเรียนเดชอุดม
1
6.89
0.00
6.89
100.00%
32
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
1
5.99
0.00
5.99
100.00%
33
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี
2
5.93
0.00
5.93
100.00%
34
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1
4.66
0.00
4.66
100.00%
35
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
1
4.57
0.00
4.57
100.00%
36
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
1
4.28
0.00
4.28
100.00%
37
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
1
4.16
0.00
4.16
100.00%
38
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
1
4.10
0.00
4.10
100.00%
39
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
1
3.77
0.00
3.77
100.00%
40
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
1
3.63
0.00
3.63
100.00%
41
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
1
3.55
0.00
3.55
100.00%
42
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
1
2.42
0.00
2.42
100.00%
43
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
1
2.25
0.00
2.25
100.00%
44
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
1
2.24
0.00
2.24
100.00%
45
โรงเรียนวารินชำราบ
1
2.13
0.00
2.13
100.00%
46
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
14
1.67
0.00
1.67
100.00%
47
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
7
1.52
0.00
1.52
100.00%
48
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
1
1.48
0.00
1.48
100.00%
49
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
1
1.45
0.00
1.45
100.00%
50
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
1
1.26
0.00
1.26
100.00%
51
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
1
1.04
0.00
1.04
100.00%
52
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
1
0.94
0.00
0.94
100.00%
53
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.80
0.00
0.80
100.00%
54
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
1
0.58
0.00
0.58
100.00%
55
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
1
0.40
0.00
0.40
100.00%
56
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
3
0.17
0.00
0.17
100.00%
57
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.15
0.00
0.15
100.00%
58
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
1
0.12
0.00
0.12
100.00%
รวม
1,407
3,930.67
34.92
3,879.22
98.69%
×