เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
16
224.01
32.93
191.08
85.30%
2
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
1
52.28
0.00
45.96
87.91%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
9
46.12
0.00
41.69
90.40%
4
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
18
38.40
0.00
36.25
94.40%
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7
45.72
0.00
44.93
98.28%
6
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
7
21.80
0.00
21.61
99.15%
7
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1126
245.62
1.99
243.61
99.18%
8
โรงพยาบาลวารินชำราบ
10
28.66
0.00
28.63
99.92%
9
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
59
747.83
0.00
747.83
100.00%
10
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
12
270.59
0.00
270.59
100.00%
11
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
1
46.42
0.00
46.42
100.00%
12
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
13
31.82
0.00
31.82
100.00%
13
ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี
17
13.25
0.00
13.25
100.00%
14
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
1
9.84
0.00
9.84
100.00%
15
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
4
2.40
0.00
2.40
100.00%
16
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
14
1.67
0.00
1.67
100.00%
17
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
1
1.04
0.00
1.04
100.00%
18
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
6
0.76
0.00
0.76
100.00%
19
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.55
0.00
0.55
100.00%
รวม
1,323
1,828.75
34.92
1,779.91
97.32%
×