เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาพรวมจังหวัด
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท

ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ดอนมดแดง
5
4.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทุ่งศรีอุดม
2
8.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
โพธิ์ไทร
4
8.64
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
สิรินธร
3
16.89
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
นาเยีย
31
17.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
สำโรง
5
18.55
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
ศรีเมืองใหม่
14
18.85
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
นาตาล
4
19.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
น้ำขุ่น
6
23.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
สว่างวีระวงศ์
9
27.09
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
เมืองอุบลราชธานี
5
27.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
น้ำยืน
7
36.70
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
เขื่องใน
15
63.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
เขมราฐ
74
183.18
7.86
0.00
7.86
0.00%
4.29%
15
ตระการพืชผล
19
69.42
3.60
0.00
3.60
0.00%
5.18%
16
กุดข้าวปุ้น
9
30.70
1.62
0.00
1.62
0.00%
5.27%
17
ม่วงสามสิบ
12
29.24
1.94
0.00
1.94
0.00%
6.62%
18
เดชอุดม
11
23.37
1.66
0.00
1.66
0.00%
7.08%
19
บุณฑริก
6
32.83
3.29
0.00
3.29
0.00%
10.00%
20
นาจะหลวย
6
21.19
2.36
0.00
2.36
0.00%
11.12%
21
พิบูลมังสาหาร
14
35.75
4.72
0.00
4.72
0.00%
13.20%
22
วารินชำราบ
17
46.38
12.00
0.00
12.00
0.00%
25.87%
23
โขงเจียม
3
8.09
2.58
0.00
2.58
0.00%
31.83%
24
เหล่าเสือโก้ก
5
19.73
9.98
0.00
9.98
0.00%
50.59%
รวม
286
790.64
51.60
0.00
51.60
0.00%
6.53%
ลำดับ   ส่วนราชการ จำนวนโครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ใช้จ่าย ร้อยละเบิกจ่าย ร้อยละใช้จ่าย
1
ทต.สำโรง
1
0.92
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
อบต.ไหล่ทุ่ง
2
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
อบต.เมืองเดช
2
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
อบต.หนองแสงใหญ่
2
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
อบต.ลาดควาย
2
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
อบต.โนนโหนน
2
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม
2
1.14
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
อบต.หนองช้างใหญ่
2
1.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
อบต.หนองบัวฮี
1
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
อบต.แก้ง
3
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
อบต.ฝางคำ
3
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
อบต.บุ่งหวาย
1
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
อบต.กลาง
1
1.58
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
อบต.สหธาตุ
1
1.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
ทต.อ่างศิลา
2
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16
อบต.เซเป็ด
2
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
17
ทต.อุบล
2
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
18
อบต.ท่าเมือง
2
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
19
ทต.คำขวาง
2
1.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20
อบต.พังเคน
1
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
21
อบต.ตากแดด
1
2.16
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
22
ทต.โพธิ์ศรี
1
2.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
23
อบต.คำหว้า
1
2.27
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24
อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
2
2.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
25
ทต.นาส่วง
2
2.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
26
ทต.นาโพธิ์
1
2.42
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
27
ทต.ปทุม
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
28
ทต.ช่องเม็ก
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29
อบต.ทุ่งเทิง
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30
ทต.เขื่องใน
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31
อบต.โคกชำแระ
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32
อบต.บ้านตูม
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
33
ทต.ห้วยเรือ
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
34
ทต.บุณฑริก
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35
อบต.ธาตุน้อย
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
36
อบต.หนองไฮ
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
37
อบต.โนนรัง
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
38
อบต.คำไฮใหญ่
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
39
อบต.นาส่วง
1
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40
อบต.สระสมิง
2
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41
อบต.โพนเมือง
3
2.67
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
42
อบต.หนามแท่ง
2
2.72
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
43
ทต.หนองนกทา
2
2.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
44
อบต.หนองบ่อ
1
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
45
ทต.นาจะหลวย
1
2.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
46
อบต.เหล่าแดง
3
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
47
ทต.กุดข้าวปุ้น
2
3.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
48
อบต.กองโพน
1
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
49
อบต.ห้วยขะยุง
2
3.11
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
50
อบต.กลางใหญ่
1
3.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
51
อบต.เจียด
1
3.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
52
อบต.ขี้เหล็ก
2
3.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
53
ทต.คำน้ำแซบ
1
3.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
54
อบต.ข้าวปุ้น
2
3.25
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
55
อบต.ค้อน้อย
1
3.29
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
56
อบต.หนองสิม
2
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
57
อบต.โคกก่อง
1
3.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
58
อบต.หนองอ้ม
1
3.49
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
59
อบต.นาดี
3
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
60
อบต.คำครั่ง
2
3.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
61
อบต.ม่วงสามสิบ
1
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
62
ทต.โซง
2
3.57
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
63
อบต.นาสะไม
1
3.65
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
64
ทต.กุดประทาย
1
4.03
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
65
อบต.โนนค้อ
1
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
66
ทต.หนองผือ
1
4.11
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
67
อบต.โพธิ์ไทร
2
4.14
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
68
อบต.โพธิ์ใหญ่
2
4.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
69
ทต.บุ่งมะแลง
1
4.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
70
อบต.บัวงาม
1
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
71
อบต.กาบิน
1
4.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
72
ทต.ท่าช้าง
1
4.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
73
อบต.นาคำ
1
4.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
74
อบต.ไพบูลย์
1
4.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
75
อบต.นาแวง
2
4.23
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
76
ทต.เมืองศรีไค
1
4.28
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
77
อบต.คำเขื่อนแก้ว
1
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
78
อบต.โนนสวาง
1
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
79
อบต.บอน
2
4.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
80
อบต.คันไร่
1
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
81
อบต.สำโรง
2
4.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
82
อบต.นาห่อม
1
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
83
อบต.ศรีสุข
1
4.61
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
84
อบต.บ้านแดง
2
4.62
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
85
อบต.ตะบ่าย
2
4.63
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
86
อบต.ระเว
2
4.72
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
87
อบต.พะลาน
1
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
88
อบต.ไร่ใต้
1
4.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
89
อบต.ป่าโมง
1
4.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
90
อบต.เอือดใหญ่
5
4.82
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
91
อบต.คูเมือง
1
4.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
92
อบต.ท่าไห
2
4.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
93
อบต.โคกจาน
1
4.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
94
อบต.นาเลิง
1
4.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
95
อบต.ทรายมูล
1
5.07
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
96
ทต.หัวนา
2
5.08
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
97
ทต.ตาเกา
2
5.21
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
98
ทต.ขามป้อม
2
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
99
อบต.เก่าขาม
1
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
100
อบต.ตระการ
1
5.42
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
101
อบต.หนองเหล่า
2
5.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
102
อบต.ไผ่ใหญ่
2
5.47
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
103
ทต.แสนสุข
2
5.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
104
อบต.หนองเต่า
1
5.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
105
อบต.คอนสาย
1
5.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
106
ทต.นาเรือง
2
5.62
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
107
อบต.บ้านแขม
1
5.65
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
108
อบต.โนนสวรรค์
1
5.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
109
อบต.ยาง
1
5.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
110
อบต.โพนแพง
1
5.69
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
111
ทต.น้ำยืน
1
5.88
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
112
ทต.ภูจองนายอย
1
5.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
113
อบต.สะพือ
1
6.16
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
114
อบต.แก้งเหนือ
1
6.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
115
ทต.ศรีเมืองใหม่
7
6.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
116
ทต.ขี้เหล็ก
2
6.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
117
อบต.สร้างถ่อ
2
6.41
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
118
อบต.ตบหู
2
6.47
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
119
อบต.กุดลาด
2
6.48
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
120
อบต.คำเจริญ
3
6.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
121
อบต.ยางขี้นก
1
6.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
122
อบต.พรสวรรค์
5
6.96
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
123
ทต.เขมราฐ
2
7.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
124
อบต.หัวดอน
1
7.40
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
125
อบต.ดอนจิก
2
7.41
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
126
อบต.นาพิน
1
7.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
127
ทต.สีวิเชียร
1
7.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
128
อบต.ชีทวน
1
7.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
129
อบต.ท่าลาด
1
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
130
อบต.โคกสะอาด
1
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
131
ทต.คอแลน
1
8.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
132
ทต.นาจาน
1
8.19
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
133
อบต.แก่งโดม
1
8.44
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
134
อบต.ยางใหญ่
1
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
135
ทต.นาเยีย
30
8.91
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
136
ทต.ขามใหญ่
1
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
137
อบต.หนองขอน
1
9.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
138
อบต.กุศกร
1
9.05
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
139
อบต.เป้า
1
9.17
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
140
อบต.กุดยาลวน
1
9.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
141
อบต.โพนงาม
1
9.40
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
142
อบต.นาตาล
1
9.55
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
143
อบต.ท่าโพธิ์ศรี
1
9.62
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
144
อบต.ช่องเม็ก
1
9.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
145
อบต.โนนก่อ
1
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
146
อบต.ขามป้อม
1
9.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
147
ทต.สว่าง
6
10.25
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
148
อบต.หนองทันน้ำ
2
12.96
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
149
อบต.บ้านไทย
3
20.09
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
150
ทต.บ้านด่านโขงเจียม
3
8.09
2.58
0.00
2.58
0.00%
31.83%
151
อบต.โนนสมบูรณ์
3
6.60
2.36
0.00
2.36
0.00%
35.73%
152
ทต.โพธิ์ไทร
4
5.86
2.38
0.00
2.38
0.00%
40.62%
153
อบต.แก่งเค็ง
1
2.93
1.62
0.00
1.62
0.00%
55.37%
154
ทต.เหล่าเสือโก้ก
2
17.06
9.98
0.00
9.98
0.00%
58.51%
155
อบต.เกษม
1
4.25
2.64
0.00
2.64
0.00%
62.13%
156
ทต.โพนงาม
1
2.43
1.66
0.00
1.66
0.00%
68.09%
157
อบต.โนนผึ้ง
1
4.97
3.40
0.00
3.40
0.00%
68.36%
158
อบต.หนองกินเพล
1
6.33
4.37
0.00
4.37
0.00%
68.96%
159
อบต.บ้านแมด
1
4.72
3.29
0.00
3.29
0.00%
69.59%
160
อบต.หนองไข่นก
2
2.19
1.56
0.00
1.56
0.00%
71.16%
161
ทต.เทพวงศา
2
7.77
5.56
0.00
5.56
0.00%
71.61%
162
ทต.บุ่งไหม
1
5.88
4.23
0.00
4.23
0.00%
71.94%
163
ทต.กุดชมภู
1
3.24
2.34
0.00
2.34
0.00%
72.26%
164
อบต.ยางโยภาพ
1
3.12
2.30
0.00
2.30
0.00%
73.83%
165
อบต.เตย
1
0.46
0.38
0.00
0.38
0.00%
82.42%
166
อบต.ถ้ำแข้
2
0.98
0.96
0.00
0.96
0.00%
97.85%
รวม
286
790.64
51.60
0.00
51.60
0.00%
6.53%
×