งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงอุตสาหกรรม
30
21.32
0.00
10.43
10.43
48.91%
48.91%
2
กระทรวงแรงงาน
71
19.51
0.00
11.21
11.21
57.44%
57.46%
3
กระทรวงมหาดไทย
108
1,134.60
0.10
737.79
737.89
65.02%
65.03%
4
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
52
39.65
0.01
25.86
25.88
65.22%
65.25%
5
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
314
272.05
1.56
178.68
180.24
65.67%
66.25%
6
กระทรวงการคลัง
36
14.12
0.10
9.44
9.54
66.88%
67.56%
7
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
6.21
0.02
4.17
4.20
67.19%
67.57%
8
กระทรวงพาณิชย์
19
5.17
0.03
3.52
3.55
68.13%
68.74%
9
กระทรวงพลังงาน
4
2.31
0.14
1.60
1.74
69.19%
75.25%
10
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
88
181.15
0.08
133.83
133.91
73.87%
73.91%
11
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
76
1,228.04
0.47
918.58
919.05
74.80%
74.83%
12
กระทรวงสาธารณสุข
166
465.67
1.54
350.37
351.91
75.24%
75.57%
13
กระทรวงคมนาคม
49
52.71
0.49
39.91
40.40
75.72%
76.65%
14
สำนักนายกรัฐมนตรี
42
21.86
0.07
16.71
16.78
76.41%
76.73%
15
กระทรวงกลาโหม
50
390.11
1.61
310.08
311.69
79.48%
79.89%
16
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
115
254.00
0.45
206.55
207.01
81.31%
81.49%
17
กระทรวงยุติธรรม
59
146.10
2.61
125.65
128.26
86.00%
87.79%
18
กระทรวงศึกษาธิการ
586
2,081.65
1.10
1,798.30
1,799.39
86.38%
86.44%
19
กระทรวงวัฒนธรรม
20
14.43
0.07
12.49
12.56
86.54%
87.02%
20
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
20
25.59
0.00
23.56
23.56
92.05%
92.05%
21
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
150
1,677.37
0.00
1,552.32
1,552.32
92.54%
92.54%
22
หน่วยงานของศาล
12
0.79
0.00
0.79
0.79
100.00%
100.00%
รวม
2,080
8,054.41
10.46
6,471.85
6,482.32
80.35%
80.48%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
4
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
3
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
4
สำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
5
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
3
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
6
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี
4
0.42
0.00
0.42
0.42
100.00%
100.00%
7
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
2
0.16
0.00
0.16
0.16
100.00%
100.00%
8
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี
5
0.98
0.00
0.98
0.98
100.00%
100.00%
9
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
15
651.78
0.00
651.78
651.78
100.00%
100.00%
10
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
12
11.98
0.00
11.98
11.98
100.00%
100.00%
11
โรงเรียนเดชอุดม
14
20.53
0.00
20.44
20.44
99.53%
99.53%
12
โรงเรียนวารินชำราบ
11
7.84
0.00
7.80
7.80
99.50%
99.50%
13
เรือนจำกลางอุบลราชธานี
15
84.34
0.07
83.38
83.45
98.86%
98.94%
14
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอุบลราชธานี
11
2.43
0.01
2.40
2.41
98.50%
99.06%
15
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
10
7.73
0.00
7.57
7.57
97.93%
97.93%
16
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
2
0.66
0.01
0.64
0.65
97.60%
99.16%
17
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
29
96.90
0.25
93.74
93.99
96.74%
96.99%
18
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
20
302.81
0.00
291.41
291.41
96.23%
96.23%
19
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
3
8.46
0.00
8.12
8.12
95.94%
95.94%
20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
13
17.94
0.00
17.19
17.19
95.84%
95.84%
21
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
28
142.84
0.00
136.86
136.86
95.81%
95.81%
22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
37
473.60
0.00
451.24
451.24
95.27%
95.27%
23
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐
6
2.31
0.00
2.20
2.20
95.15%
95.15%
24
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
8
3.76
0.04
3.57
3.61
95.05%
96.16%
25
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
12
23.51
0.00
22.03
22.03
93.71%
93.71%
26
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)
6
1.06
0.00
1.00
1.00
93.53%
93.53%
27
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
18
198.51
0.02
185.10
185.11
93.24%
93.24%
28
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
11
4.50
0.06
4.17
4.24
92.73%
94.17%
29
เทศบาลเมืองเดชอุดม
27
70.46
0.00
65.11
65.11
92.41%
92.41%
30
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
10
10.88
0.00
10.04
10.04
92.31%
92.31%
31
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
1
0.56
0.00
0.51
0.51
91.79%
91.79%
32
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)
9
1.87
0.00
1.70
1.70
90.74%
90.74%
33
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
6
0.57
0.00
0.51
0.51
89.94%
89.94%
34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
37
283.40
0.00
251.16
251.16
88.62%
88.62%
35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
40
210.37
0.00
185.32
185.32
88.09%
88.09%
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
34
118.68
0.00
103.23
103.23
86.98%
86.98%
37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
38
215.78
0.00
187.37
187.37
86.83%
86.83%
38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
34
201.39
0.00
174.71
174.71
86.75%
86.75%
39
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
17
31.54
0.31
27.26
27.58
86.43%
87.43%
40
โรงพยาบาลวารินชำราบ
11
18.83
0.00
16.19
16.19
85.99%
85.99%
41
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
12
24.58
0.00
20.78
20.78
84.54%
84.54%
42
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
4
1.40
0.04
1.18
1.22
84.36%
87.15%
43
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
15
117.98
0.00
98.56
98.56
83.54%
83.54%
44
มณฑลทหารบกที่ 22
28
310.66
1.59
258.11
259.70
83.08%
83.59%
45
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
19
31.57
0.00
26.01
26.01
82.38%
82.38%
46
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
5
2.68
0.00
2.21
2.21
82.29%
82.29%
47
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
18
4.04
0.00
3.32
3.32
82.19%
82.19%
48
เทศบาลนครอุบลราชธานี
31
451.10
0.00
366.40
366.40
81.22%
81.22%
49
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
20
20.14
0.30
16.16
16.46
80.25%
81.74%
50
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
8
16.57
0.00
13.30
13.30
80.24%
80.24%
51
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
9
1.81
0.00
1.44
1.44
79.69%
79.69%
52
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
6
4.05
0.00
3.22
3.22
79.52%
79.52%
53
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
9
2.35
0.00
1.86
1.86
79.01%
79.01%
54
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
9
19.70
0.00
15.55
15.55
78.94%
78.94%
55
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42
700.62
0.02
551.33
551.35
78.69%
78.69%
56
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8
15.76
0.04
12.31
12.35
78.13%
78.38%
57
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
23
39.07
0.02
30.15
30.17
77.17%
77.23%
58
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
16
12.64
0.00
9.73
9.73
76.98%
76.98%
59
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
10
10.89
0.00
8.36
8.36
76.78%
76.78%
60
ด่านศุลกากรช่องเม็ก
6
1.94
0.00
1.49
1.49
76.74%
76.74%
61
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
19
89.39
0.08
67.10
67.18
75.05%
75.14%
62
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
20
18.67
0.06
13.88
13.94
74.33%
74.63%
63
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
13
12.47
0.19
9.26
9.45
74.26%
75.79%
64
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี
7
8.26
0.02
6.09
6.11
73.72%
73.93%
65
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
8
2.08
0.00
1.53
1.53
73.33%
73.33%
66
ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
6
2.42
0.00
1.77
1.77
73.27%
73.27%
67
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
11
4.18
0.00
3.06
3.06
73.22%
73.22%
68
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
22
11.37
0.04
8.29
8.34
72.90%
73.29%
69
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
8
2.48
0.07
1.81
1.88
72.87%
75.77%
70
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
12
4.46
0.01
3.24
3.25
72.74%
72.90%
71
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
23
151.23
0.14
109.30
109.44
72.27%
72.36%
72
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
18
190.22
0.27
135.95
136.21
71.46%
71.60%
73
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
7
8.29
0.01
5.89
5.90
71.04%
71.21%
74
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
13
2.32
0.00
1.65
1.65
71.03%
71.03%
75
ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
7
1.90
0.00
1.35
1.35
70.90%
70.90%
76
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
25
13.93
0.01
9.83
9.84
70.58%
70.65%
77
เทศบาลเมืองแจระแม
22
51.05
0.00
35.87
35.87
70.26%
70.26%
78
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
16
3.76
0.03
2.64
2.67
70.09%
70.93%
79
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
11
10.95
0.00
7.64
7.64
69.73%
69.73%
80
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
34
527.42
0.45
367.25
367.71
69.63%
69.71%
81
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
9
7.60
0.32
5.27
5.59
69.32%
73.53%
82
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
9
10.54
0.40
7.30
7.69
69.27%
73.02%
83
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
4
2.31
0.14
1.60
1.74
69.19%
75.25%
84
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
21
20.73
0.00
14.34
14.34
69.18%
69.18%
85
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
5
1.70
0.00
1.17
1.17
69.14%
69.14%
86
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
4
1.26
0.00
0.87
0.87
68.99%
68.99%
87
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
10
3.56
0.07
2.45
2.52
68.90%
70.86%
88
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4
1.25
0.00
0.86
0.86
68.75%
68.75%
89
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
10
24.20
1.95
16.53
18.48
68.30%
76.36%
90
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
23
26.81
0.00
18.21
18.21
67.93%
67.93%
91
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
23
45.53
0.00
30.79
30.79
67.63%
67.63%
92
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
29
1,040.54
0.08
702.80
702.89
67.54%
67.55%
93
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
6
1.26
0.00
0.85
0.85
67.52%
67.52%
94
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล
7
17.11
0.00
11.55
11.55
67.47%
67.47%
95
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
21
23.71
0.07
15.89
15.96
67.00%
67.29%
96
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
32
36.75
0.02
24.50
24.51
66.66%
66.70%
97
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
14
2.03
0.00
1.35
1.35
66.66%
66.66%
98
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
7
7.34
0.00
4.89
4.89
66.66%
66.66%
99
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
6
18.41
0.00
12.09
12.09
65.64%
65.64%
100
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
18
15.13
0.00
9.91
9.91
65.45%
65.45%
101
กองบิน 21
22
79.45
0.02
51.97
51.99
65.41%
65.44%
102
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
13
22.57
0.40
14.74
15.14
65.31%
67.09%
103
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
10
3.02
0.00
1.97
1.97
65.25%
65.25%
104
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
11
10.53
0.00
6.86
6.86
65.21%
65.21%
105
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
21
18.91
0.02
12.32
12.35
65.17%
65.28%
106
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
17
37.07
0.05
24.10
24.15
65.01%
65.14%
107
ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี
14
13.61
0.11
8.79
8.90
64.60%
65.38%
108
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
19
12.70
0.01
8.14
8.16
64.13%
64.23%
109
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
18
4.56
0.00
2.93
2.93
64.07%
64.07%
110
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
9
2.42
0.02
1.54
1.56
63.70%
64.34%
111
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
12
21.26
0.00
13.47
13.47
63.38%
63.38%
112
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
5
6.07
0.00
3.84
3.84
63.18%
63.18%
113
สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-4 อุบลราชธานี
3
1.41
0.00
0.89
0.89
62.90%
62.90%
114
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
12
6.26
0.00
3.92
3.92
62.67%
62.73%
115
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
7
3.89
0.03
2.43
2.46
62.51%
63.15%
116
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
4
2.77
0.00
1.70
1.70
61.25%
61.25%
117
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
13
6.16
0.01
3.77
3.79
61.22%
61.45%
118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
9
5.25
0.00
3.21
3.21
61.16%
61.16%
119
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
23
22.14
0.00
13.54
13.54
61.14%
61.14%
120
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
15
17.33
0.00
10.56
10.56
60.92%
60.92%
121
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
13
15.61
0.33
9.45
9.78
60.56%
62.66%
122
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10
7.02
0.12
4.25
4.37
60.47%
62.21%
123
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
9
9.04
0.00
5.45
5.45
60.32%
60.32%
124
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี
20
13.33
0.00
7.98
7.98
59.85%
59.85%
125
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
19
15.76
0.68
9.14
9.81
57.99%
62.28%
126
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
22
17.80
0.00
10.21
10.21
57.36%
57.36%
127
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
14
2.43
0.00
1.39
1.39
57.08%
57.08%
128
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
9
3.43
0.02
1.96
1.98
56.98%
57.53%
129
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
11
0.76
0.00
0.43
0.43
56.59%
56.59%
130
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12
4.56
0.06
2.52
2.58
55.38%
56.71%
131
สำนักชลประทานที่ 7
10
1.35
0.00
0.74
0.74
55.13%
55.13%
132
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1
1.75
0.02
0.93
0.95
53.08%
54.01%
133
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
19
4.54
0.00
2.40
2.41
52.93%
53.00%
134
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
17
29.26
0.03
15.26
15.29
52.13%
52.24%
135
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
5
2.86
0.00
1.49
1.49
52.01%
52.01%
136
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
17
19.41
0.00
9.78
9.78
50.39%
50.39%
137
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
20
5.11
0.07
2.56
2.63
50.16%
51.51%
138
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
13
2.96
0.00
1.48
1.48
50.13%
50.13%
139
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
16
7.64
0.02
3.76
3.78
49.28%
49.55%
140
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
15
20.99
0.11
10.27
10.38
48.93%
49.45%
141
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
16
19.29
0.00
9.08
9.08
47.04%
47.04%
142
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี
22
7.20
0.00
3.24
3.24
44.99%
44.99%
143
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
50
27.23
0.04
11.67
11.71
42.85%
43.00%
144
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
6
12.09
0.72
5.09
5.81
42.10%
48.07%
145
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12
14
8.86
0.31
3.48
3.79
39.28%
42.74%
146
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)
4
0.18
0.00
0.05
0.05
25.50%
25.50%
147
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
4
8.80
0.07
1.06
1.13
12.04%
12.84%
148
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
3
30.67
0.00
0.03
0.03
0.11%
0.11%
149
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
1
12.96
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
2,080
8,054.41
10.46
6,471.85
6,482.32
80.35%
80.48%
×