งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงคมนาคม
227
1,739.97
772.09
301.11
1,073.20
17.30%
61.67%
2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
922
2,737.77
312.73
1,033.48
1,346.21
37.74%
49.17%
3
กระทรวงการคลัง
41
24.07
2.17
9.44
11.61
39.24%
48.25%
4
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
313
669.68
243.25
286.26
529.50
42.74%
79.06%
5
กระทรวงแรงงาน
73
25.46
0.00
11.21
11.21
44.02%
44.03%
6
กระทรวงสาธารณสุข
366
833.31
31.88
374.59
406.47
44.95%
48.77%
7
กระทรวงอุตสาหกรรม
30
21.32
0.00
10.43
10.43
48.91%
48.91%
8
กระทรวงมหาดไทย
311
1,507.39
21.27
738.06
759.32
48.96%
50.37%
9
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
35
49.70
0.68
24.82
25.50
49.93%
51.30%
10
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
93
231.92
0.08
133.83
133.91
57.70%
57.73%
11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
466
2,550.73
57.41
1,552.32
1,609.74
60.85%
63.10%
12
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
54
41.39
0.01
25.86
25.88
62.48%
62.52%
13
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
235
1,431.73
26.45
918.58
945.04
64.15%
66.00%
14
กระทรวงวัฒนธรรม
26
26.81
3.66
17.64
21.30
65.78%
79.43%
15
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
6.21
0.02
4.17
4.20
67.19%
67.57%
16
กระทรวงพาณิชย์
21
5.21
0.03
3.56
3.59
68.35%
68.95%
17
กระทรวงพลังงาน
4
2.31
0.14
1.60
1.74
69.19%
75.25%
18
กระทรวงกลาโหม
65
444.69
24.57
310.08
334.66
69.73%
75.25%
19
กระทรวงศึกษาธิการ
1592
2,518.01
162.71
1,813.60
1,976.31
72.02%
78.48%
20
สำนักนายกรัฐมนตรี
42
21.86
0.07
16.71
16.78
76.41%
76.73%
21
กระทรวงยุติธรรม
85
147.15
2.80
126.45
129.25
85.93%
87.83%
22
หน่วยงานของศาล
12
0.79
0.00
0.79
0.79
100.00%
100.00%
รวม
5,026
15,037.48
1,662.03
7,714.59
9,376.62
51.30%
62.35%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
4
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
3
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
4
สำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
5
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
3
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
6
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี
4
0.42
0.00
0.42
0.42
100.00%
100.00%
7
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
2
0.16
0.00
0.16
0.16
100.00%
100.00%
8
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี
5
0.98
0.00
0.98
0.98
100.00%
100.00%
9
โรงเรียนเดชอุดม
14
20.53
0.00
20.44
20.44
99.53%
99.53%
10
เรือนจำกลางอุบลราชธานี
28
84.82
0.26
83.66
83.91
98.62%
98.92%
11
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอุบลราชธานี
11
2.43
0.01
2.40
2.41
98.50%
99.06%
12
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
29
96.90
0.25
93.74
93.99
96.74%
96.99%
13
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
3
8.46
0.00
8.12
8.12
95.94%
95.94%
14
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐
6
2.31
0.00
2.20
2.20
95.15%
95.15%
15
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)
6
1.06
0.00
1.00
1.00
93.53%
93.53%
16
โรงเรียนวารินชำราบ
12
8.38
0.00
7.80
7.80
93.16%
93.16%
17
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
28
700.53
0.00
651.78
651.78
93.04%
93.04%
18
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
11
8.14
0.42
7.57
7.98
92.94%
98.04%
19
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
27
313.68
0.00
291.41
291.41
92.90%
92.90%
20
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
11
4.50
0.06
4.17
4.24
92.73%
94.17%
21
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
12
11.19
0.00
10.16
10.16
90.75%
90.75%
22
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)
9
1.87
0.00
1.70
1.70
90.74%
90.74%
23
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
32
155.82
5.82
136.86
142.68
87.83%
91.56%
24
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
17
31.54
0.31
27.26
27.58
86.43%
87.43%
25
เทศบาลเมืองเดชอุดม
30
78.32
0.00
65.11
65.11
83.13%
83.13%
26
มณฑลทหารบกที่ 22
30
313.24
4.17
258.11
262.29
82.40%
83.73%
27
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
17
25.24
0.11
20.78
20.89
82.30%
82.75%
28
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
18
4.04
0.00
3.32
3.32
82.19%
82.19%
29
เทศบาลนครอุบลราชธานี
31
451.10
0.00
366.40
366.40
81.22%
81.22%
30
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
20
20.14
0.30
16.16
16.46
80.25%
81.74%
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
139
568.36
17.83
454.53
472.37
79.97%
83.11%
32
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
9
1.81
0.00
1.44
1.44
79.69%
79.69%
33
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
6
4.05
0.00
3.22
3.22
79.52%
79.52%
34
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
9
2.35
0.00
1.86
1.86
79.01%
79.01%
35
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
20
129.74
0.00
98.56
98.56
75.96%
75.96%
36
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
112
267.62
4.83
201.33
206.16
75.23%
77.03%
37
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
19
89.39
0.08
67.10
67.18
75.05%
75.14%
38
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
16
12.53
0.19
9.32
9.52
74.39%
75.91%
39
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
20
18.67
0.06
13.88
13.94
74.33%
74.63%
40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
205
340.51
0.00
252.40
252.40
74.12%
74.12%
41
ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
6
2.42
0.00
1.77
1.77
73.27%
73.27%
42
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
11
4.18
0.00
3.06
3.06
73.22%
73.22%
43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
229
239.23
31.81
175.01
206.82
73.15%
86.45%
44
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
8
2.48
0.07
1.81
1.88
72.87%
75.77%
45
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
12
4.46
0.01
3.24
3.25
72.74%
72.90%
46
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
34
41.96
2.63
30.43
33.06
72.52%
78.80%
47
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
275
259.72
19.59
187.37
206.96
72.14%
79.68%
48
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
23
13.68
0.00
9.73
9.73
71.13%
71.13%
49
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
13
2.32
0.00
1.65
1.65
71.03%
71.03%
50
ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
7
1.90
0.00
1.35
1.35
70.90%
70.90%
51
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
17
3.77
0.03
2.65
2.68
70.20%
71.03%
52
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
23
194.10
0.27
135.95
136.21
70.04%
70.17%
53
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
31
20.97
0.00
14.58
14.58
69.50%
69.50%
54
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
9
2.20
0.00
1.53
1.53
69.36%
69.36%
55
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
11
12.06
1.17
8.36
9.53
69.33%
79.03%
56
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
9
10.54
0.40
7.30
7.69
69.27%
73.02%
57
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
4
2.31
0.14
1.60
1.74
69.19%
75.25%
58
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
5
1.70
0.00
1.17
1.17
69.14%
69.14%
59
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
178
273.74
51.04
189.15
240.19
69.09%
87.74%
60
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
4
1.26
0.00
0.87
0.87
68.99%
68.99%
61
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
20
24.72
1.95
17.00
18.95
68.76%
76.65%
62
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4
1.25
0.00
0.86
0.86
68.75%
68.75%
63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
154
150.22
20.74
103.23
123.96
68.71%
82.52%
64
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
128
810.76
26.00
551.33
577.33
68.00%
71.20%
65
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
23
45.53
0.00
30.79
30.79
67.63%
67.63%
66
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
6
1.26
0.00
0.85
0.85
67.52%
67.52%
67
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล
7
17.11
0.00
11.55
11.55
67.47%
67.47%
68
เทศบาลเมืองแจระแม
25
53.31
0.00
35.87
35.87
67.28%
67.28%
69
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
21
23.71
0.07
15.89
15.96
67.00%
67.29%
70
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี
12
9.22
0.86
6.17
7.03
66.92%
76.24%
71
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
14
2.03
0.00
1.35
1.35
66.66%
66.66%
72
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
13
22.57
0.40
14.74
15.14
65.31%
67.09%
73
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
25
15.92
0.00
10.13
10.13
63.63%
63.63%
74
สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-4 อุบลราชธานี
4
1.43
0.00
0.91
0.91
63.49%
63.49%
75
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
15
27.09
0.13
17.19
17.32
63.47%
63.95%
76
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
5
6.07
0.00
3.84
3.84
63.18%
63.18%
77
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
15
11.59
2.27
7.31
9.58
63.08%
82.63%
78
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
8
3.90
0.03
2.43
2.46
62.41%
63.05%
79
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
190
1,126.91
20.84
702.80
723.64
62.36%
64.21%
80
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
4
2.77
0.00
1.70
1.70
61.25%
61.25%
81
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
13
6.16
0.01
3.77
3.79
61.22%
61.45%
82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
9
5.25
0.00
3.21
3.21
61.16%
61.16%
83
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
24
22.16
0.01
13.54
13.55
61.10%
61.16%
84
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
22
39.71
0.64
24.10
24.75
60.69%
62.31%
85
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
13
9.92
1.36
5.94
7.31
59.92%
73.68%
86
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
107
620.98
0.45
367.25
367.71
59.14%
59.21%
87
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
20
22.80
0.00
13.47
13.47
59.08%
59.08%
88
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี
26
14.39
0.05
8.40
8.45
58.38%
58.72%
89
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
38
42.25
0.02
24.50
24.51
57.98%
58.01%
90
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
16
607.62
168.25
348.87
517.12
57.41%
85.10%
91
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
117
40.40
8.52
23.07
31.60
57.11%
78.21%
92
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
11
0.76
0.00
0.43
0.43
56.59%
56.59%
93
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
10
9.89
0.00
5.45
5.45
55.13%
55.13%
94
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13
4.60
0.06
2.52
2.58
54.91%
56.22%
95
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
23
22.70
0.02
12.32
12.35
54.30%
54.39%
96
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
16
30.79
12.32
16.61
28.93
53.96%
93.98%
97
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
17
2.89
0.00
1.55
1.55
53.45%
53.45%
98
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1
1.75
0.02
0.93
0.95
53.08%
54.01%
99
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
19
4.54
0.00
2.40
2.41
52.93%
53.00%
100
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
32
18.82
0.87
9.80
10.67
52.05%
56.68%
101
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
20
15.68
0.01
8.14
8.16
51.93%
52.02%
102
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
24
20.81
0.00
10.56
10.56
50.74%
50.74%
103
โรงพยาบาลวารินชำราบ
18
66.63
12.60
33.73
46.34
50.63%
69.55%
104
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
18
30.25
1.01
15.26
16.27
50.43%
53.78%
105
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
11
3.90
0.00
1.97
1.97
50.43%
50.43%
106
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
13
2.96
0.00
1.48
1.48
50.13%
50.13%
107
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
26
47.50
0.68
23.29
23.97
49.03%
50.46%
108
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
20
5.99
0.00
2.93
2.93
48.82%
48.82%
109
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
22
5.26
0.07
2.56
2.63
48.78%
50.09%
110
ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี
22
21.43
5.40
10.44
15.85
48.71%
73.92%
111
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
14
15.62
3.66
7.48
11.14
47.88%
71.33%
112
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
24
36.81
5.00
17.59
22.60
47.79%
61.38%
113
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
12
7.57
0.04
3.57
3.61
47.15%
47.70%
114
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
16
19.29
0.00
9.08
9.08
47.04%
47.04%
115
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
22
56.49
0.00
26.01
26.01
46.04%
46.04%
116
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
9
26.84
1.42
12.09
13.51
45.02%
50.31%
117
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
21
22.90
0.79
10.27
11.06
44.85%
48.31%
118
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
23
18.52
0.04
8.29
8.34
44.77%
45.01%
119
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
24
22.89
1.99
10.21
12.20
44.60%
53.31%
120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
22
9.42
0.43
4.04
4.47
42.92%
47.46%
121
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
7
12.51
0.72
5.09
5.81
40.69%
46.46%
122
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
26
50.41
2.99
20.23
23.22
40.12%
46.05%
123
กองบิน 21
35
131.44
20.40
51.97
72.37
39.53%
55.05%
124
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
28
25.84
0.01
9.83
9.84
38.06%
38.10%
125
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)
13
552.26
19.81
202.47
222.28
36.66%
40.24%
126
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
17
44.86
0.00
15.55
15.55
34.66%
34.66%
127
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
131
334.65
7.96
114.05
122.01
34.08%
36.45%
128
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
19
29.65
0.00
9.78
9.78
32.99%
32.99%
129
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
8
7.70
0.41
2.48
2.88
32.14%
37.42%
130
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
110
83.63
0.78
26.09
26.86
31.19%
32.12%
131
สำนักชลประทานที่ 7
216
225.83
76.73
67.60
144.33
29.93%
63.91%
132
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
65
382.35
46.38
107.64
154.02
28.15%
40.28%
133
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี
24
13.15
0.00
3.24
3.24
24.64%
24.64%
134
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12
25
15.79
6.88
3.71
10.58
23.47%
67.04%
135
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
23
13.41
0.12
2.89
3.01
21.56%
22.43%
136
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
211
1,039.62
32.53
223.80
256.32
21.52%
24.65%
137
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
20
254.57
1.14
50.04
51.18
19.65%
20.10%
138
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
9
2.68
2.07
0.51
2.58
19.02%
96.27%
139
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
13
36.37
0.00
6.86
6.86
18.87%
18.87%
140
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
30
286.28
230.65
50.76
281.40
17.72%
98.29%
141
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
10
11.28
0.02
1.96
1.98
17.35%
17.52%
142
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
7
8.81
2.64
1.49
4.13
16.87%
46.84%
143
ด่านศุลกากรช่องเม็ก
7
9.76
0.00
1.49
1.49
15.21%
15.21%
144
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
48
90.06
0.00
13.30
13.30
14.76%
14.76%
145
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
48
441.38
212.91
52.84
265.75
11.97%
60.20%
146
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47
603.12
504.39
56.39
560.79
9.34%
92.98%
147
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
293
797.98
51.60
4.89
56.49
0.61%
7.07%
148
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
17
196.00
0.00
0.03
0.03
0.01%
0.01%
149
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
8
117.18
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
5,026
15,037.48
1,662.03
7,714.59
9,376.62
51.30%
62.35%
×