งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงกลาโหม
15
54.58
22.96
0.00
22.96
0.00%
42.07%
2
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
5
50.76
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
กระทรวงการคลัง
5
9.94
2.07
0.00
2.07
0.00%
20.82%
4
กระทรวงแรงงาน
2
5.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2
1.74
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
316
873.36
57.41
0.00
57.41
0.00%
6.57%
7
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
159
203.70
25.98
0.00
25.98
0.00%
12.75%
8
กระทรวงมหาดไทย
203
372.80
21.16
0.27
21.43
0.07%
5.74%
9
กระทรวงศึกษาธิการ
1006
436.37
161.61
15.31
176.91
3.50%
40.54%
10
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
15
24.11
0.68
1.26
1.94
5.21%
8.03%
11
กระทรวงสาธารณสุข
200
367.64
30.35
24.22
54.57
6.58%
14.84%
12
กระทรวงคมนาคม
178
1,687.26
771.60
261.20
1,032.80
15.48%
61.21%
13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
198
415.67
242.79
79.70
322.50
19.17%
77.58%
14
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
608
2,465.72
311.16
854.80
1,165.97
34.66%
47.28%
15
กระทรวงวัฒนธรรม
6
12.38
3.59
5.15
8.74
41.57%
70.59%
16
กระทรวงยุติธรรม
26
1.06
0.19
0.80
0.99
75.86%
93.57%
17
กระทรวงพาณิชย์
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รวม
2,946
6,983.07
1,651.57
1,242.74
2,894.31
17.79%
41.44%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-4 อุบลราชธานี
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
10
0.24
0.00
0.23
0.23
97.49%
97.49%
5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
10
0.51
0.00
0.46
0.46
90.06%
90.06%
6
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
12
606.22
168.21
347.69
515.90
57.35%
85.10%
7
เรือนจำกลางอุบลราชธานี
13
0.48
0.19
0.27
0.46
57.29%
96.48%
8
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
104
24.79
8.20
13.62
21.82
54.94%
88.00%
9
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
6
3.98
1.95
2.04
3.98
51.16%
100.00%
10
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี
4
12.06
3.59
5.03
8.62
41.68%
71.46%
11
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี
19
4.61
0.05
1.83
1.88
39.75%
40.74%
12
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี
6
1.05
0.05
0.42
0.47
39.74%
44.49%
13
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
13
25.86
5.00
9.95
14.96
38.50%
57.85%
14
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
2
0.32
0.00
0.12
0.12
37.14%
37.14%
15
โรงพยาบาลวารินชำราบ
7
47.79
12.60
17.54
30.14
36.69%
63.07%
16
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)
9
552.08
19.81
202.42
222.23
36.66%
40.25%
17
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
3
0.46
0.00
0.16
0.16
34.07%
34.07%
18
สำนักชลประทานที่ 7
206
224.48
76.73
66.86
143.59
29.78%
63.96%
19
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
7
0.79
0.00
0.23
0.23
28.69%
28.69%
20
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
64
381.79
46.38
107.13
153.51
28.05%
40.20%
21
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
60
56.39
0.74
14.42
15.15
25.56%
26.86%
22
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
4
18.80
12.32
4.63
16.95
24.62%
90.14%
23
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
94
69.11
4.81
16.24
21.05
23.49%
30.45%
24
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
13
3.07
0.20
0.66
0.86
21.51%
27.94%
25
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
202
1,037.20
32.51
222.25
254.77
21.42%
24.56%
26
ศูนย์อนมัยที่ 10 อุบลราชธานี
8
7.82
5.30
1.65
6.95
21.07%
88.79%
27
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)
18
253.91
1.13
49.40
50.53
19.45%
19.89%
28
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
14
278.64
230.63
46.99
277.62
16.86%
99.63%
29
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
11
2.89
2.61
0.28
2.89
9.74%
99.93%
30
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
40
425.62
212.87
40.53
253.40
9.52%
59.53%
31
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37
596.10
504.27
52.15
556.42
8.74%
93.34%
32
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3
23.60
2.99
2.01
5.00
8.52%
21.19%
33
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี
5
0.96
0.84
0.08
0.92
8.52%
96.04%
34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
138
63.37
51.04
3.83
54.87
6.04%
86.58%
35
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี
3
5.02
0.41
0.27
0.68
5.38%
13.47%
36
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
14
23.99
0.68
1.26
1.94
5.24%
8.07%
37
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
10
3.16
0.42
0.12
0.55
3.86%
17.24%
38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
102
94.76
17.83
3.29
21.13
3.47%
22.29%
39
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
6
1.63
1.35
0.05
1.41
3.35%
86.25%
40
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12
11
6.92
6.57
0.23
6.80
3.24%
98.16%
41
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
108
183.42
7.82
4.75
12.57
2.58%
6.85%
42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
168
57.11
0.00
1.24
1.24
2.17%
2.17%
43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
195
37.84
31.81
0.30
32.11
0.79%
84.85%
44
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
1
1.17
1.17
0.00
1.17
0.00%
100.00%
45
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
1
0.42
0.42
0.00
0.42
0.00%
100.00%
46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
1
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00%
100.00%
47
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
1
0.98
0.98
0.00
0.98
0.00%
99.59%
48
มณฑลทหารบกที่ 22
2
2.58
2.58
0.00
2.58
0.00%
100.00%
49
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2
5.09
1.99
0.00
1.99
0.00%
39.15%
50
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
3
2.11
2.07
0.00
2.07
0.00%
97.97%
51
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
4
12.98
5.82
0.00
5.82
0.00%
44.83%
52
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
5
2.64
0.60
0.00
0.60
0.00%
22.55%
53
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
2
9.15
0.13
0.00
0.13
0.00%
1.42%
54
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
86
110.14
25.98
0.00
25.98
0.00%
23.59%
55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
120
31.54
20.74
0.00
20.74
0.00%
65.73%
56
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
286
790.64
51.60
0.00
51.60
0.00%
6.52%
57
งบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี
14
165.33
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
58
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
7
104.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
59
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
73
93.56
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
60
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
161
86.38
20.76
0.00
20.76
0.00%
24.03%
61
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
40
73.49
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
62
กองบิน 21
13
52.00
20.38
0.00
20.38
0.00%
39.19%
63
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13
48.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
237
43.94
19.59
0.00
19.59
0.00%
44.57%
65
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
2
25.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
66
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
8
25.16
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
67
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
3
24.92
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
68
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
3
11.90
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
69
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
5
11.76
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
70
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7
10.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
71
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
2
10.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
72
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
3
8.43
1.42
0.00
1.42
0.00%
16.85%
73
เทศบาลเมืองเดชอุดม
3
7.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
74
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
1
7.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
75
ด่านศุลกากรช่องเม็ก
1
7.83
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
76
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
1
7.15
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
77
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
2
5.95
2.64
0.00
2.64
0.00%
44.36%
78
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี
2
5.95
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
79
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
6
5.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
80
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
5
3.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
81
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
4
3.82
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
82
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
2
3.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
83
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
9
3.48
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
84
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
1
2.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
85
เทศบาลเมืองแจระแม
3
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
86
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
6
1.91
0.68
0.00
0.68
0.00%
35.77%
87
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
8
1.55
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
88
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
2
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
89
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
7
1.04
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
90
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.89
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
91
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
92
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี
5
0.67
0.11
0.00
0.11
0.00%
16.89%
93
โรงเรียนวารินชำราบ
1
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
94
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
95
สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
2
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
96
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
97
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
98
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
1
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
2,946
6,983.07
1,651.57
1,242.74
2,894.31
17.79%
41.44%
×