งบจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
2
12.00
0.14
1.33
1.46
11.06%
12.18%
2
งบจังหวัดอุบลราชธานี
3
21.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
อำเภอน้ำยืน
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
4
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
7
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
2
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
8
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
9
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
10
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
รวม
15
33.59
0.14
1.33
1.46
3.95%
4.35%
×